Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisowego za rok 2016
ukryj
Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisowego za rok 2016

Zarząd Polskiego Związku Tenisowego z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Związku za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694 z późn. zm.).

Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Związku.
2. Przekazanie do wiadomości Komisji Rewizyjnej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Związku.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Zebraniach Zarządu.

Do konkursu ofert może przystąpić oferent, który spełnia następujące warunki:
- w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe Związku Sportowego, Stowarzyszenia, Fundacji,
- w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe podmiotów, które realizowały w badanym okresie sprawozdawczym projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- oświadczenie dotyczące spełnienia, co najmniej jednego z ww. warunków wraz ze wskazaniem badanych podmiotów,
- informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (art. 66 ustawy o rachunkowości),
- informację o cenie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,
- informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat,
- rekomendacje.

Termin zakończenia badania oraz wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem: do 31-go marca 2017 r.
Pozostałe dane ekonomiczne Związku niezbędne do sformułowania ofert uzyskać można u Sylwia Szymańska pod tel. +516021974 lub e-mail sszymanska@taxbiznes.pl

Oferty należy przesłać z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do dnia 16-go stycznia 2017 r. w zamkniętych kopertach. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Wybór oferty nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r.

Komisja Rewizyjna zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.