Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017 roku


Zarząd Polskiego Związku Tenisowego 
PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa 


Warszawsko-Mazowiecki Związek Tenisowy

ul. Zaruskiego 8,
00-468 Warszawa


dotyczy: ważności obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku TenisowegoWEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZEŃ STATUTUDziałając w imieniu Polskiego Związku Tenisowego (dalej również jako „PZT”), niniejszym informujemy, że do Zarządu PZT wpłynęły informacje dotyczące przebiegu Zgromadzenia Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego (dalej również jako „W-MZT”) w dniu 8 kwietnia 2017 roku. Z uzyskanych przez Zarząd PZT informacji wynika, że w ww. Zgromadzeniu uczestniczyli z prawem głosu przedstawiciele podmiotów niespełniajacych kryteriów określonych w Statucie W-MZT, tj. w szczególności podmiotów działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacji, a także podmiotów, które nie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Tenisowego za rok 2016, w tym podmiotów, które w ogóle nie posiadały licencji klubowej w roku 2016 lub uzyskały status członkowski dopiero w roku 2017.


Zarząd PZT pragnie wskazać, że zgodnie z treścią § 11 Statutu W-MZT, członkowie W-MZT dzielą się na członków zwyczajnych oraz wspierających. Jak z kolei wynika z treści §12 ust. 1 Statutu, członkami zwyczajnymi W-MZT mogą być kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej (obecnie stowarzyszenia) lub sportowych spółek akcyjnych (obecnie spółki akcyjne) oraz uczniowskie kluby sportowe.

Zgodnie z § 13 Statutu W-MZT, to właśnie członkowstwo zwyczajne w W-MZT uprawnia – między innymi – do wyboru delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym na Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT. Uprawnienia członków zwyczajnych w zakresie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów W-MZT są dodatkowo doprecyzowane w treści § 24 Statutu W-MZT, który stanowi, że w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku udział biorą:

  1. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych,

  2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście oraz, o ile nie zostali wybrani delegatami, Prezes i członkowie Zarządu W-MZT i Komisji Rewizyjnej.


Tym samym, należy stwierdzić, że udział z głosem stanowiącym w Zgromadzeniu Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego w dniu 8 kwietnia 2017 roku podmiotów innych, niż działające w formie stowarzyszeń lub spółek akcyjnych jest ewidentnie sprzeczny z § 12 ust. 1 Statutu W-MZT.


Ponadto, Zarząd PZT pragnie zauważyć, że zgodnie z §25 Statutu W-MZT liczba mandatów delegatów przysługująca poszczególnym członkom zwyczajnym W-MZT jest uzależniona od ilości punktów bonusowych uzyskanych przez klub w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Tenisowego w roku poprzedzającym Walne Zgromadzenie Delegatów:

  1. za otrzymanie do 250 punktów bonusowych - 1 delegat

  2. za otrzymanie od 25 I do 499 punktów bonusowych - 2 delegatów

  3. za każde następne rozpoczęte 500 punktów bonusowych - 1 delegat.


Mając na uwadze treść powyższej regulacji, należy zauważyć, ze w przydziale punktów bonusowych udział biorą wyłącznie kluby ujęte w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Tenisowego w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzane jest WZD. Dopuszczalna wydaje się więc sytuacja, w której uprawnienie do uzyskania mandatu delegata przysługiwać będzie podmiotowi, który w klasyfikacji generalnej PZT uzyska 0 punktów bonusowych, jednakże dla uzyskania przynajmniej 1 mandatu delegata na Zgromadzenie konieczne jest sklasyfikowanie danego podmiotu w klasyfikacji generalnej PZT w roku poprzedzającym Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT. Brak uczestnictwa w tej klasyfikacji stanowi kryterium uniemożliwiające uzyskanie mandatu delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT. W niniejszej sprawie dla uzyskania mandatu delegata na WZD W-MZT wymagane jest uczestnictwo w klasyfikacji generalnej PZT w roku 2016.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że niedopuszczalna (sprzeczna ze Statutem) jest sytuacja, w której w Zgromadzeniu Delegatów W-MZT uczestniczą:

1) podmioty działające w innej formie prawnej niż stowarzyszenia lub spółki akcyjne, w tym podmioty działające w formie fundacji oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) podmioty, które nie uczestniczyły w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Tenisowego w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzane jest WZD, a zatem w klasyfikacji za rok 2016.


Naruszenie powyższych zasad stanowi przejaw naruszenia Statutu W-MZT, a w konsekwencji, w związku z faktem, że podczas ww. Zgromadzenia zostali wybrani delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Tenisowego planowane na dzień 20 maja 2017 roku,  może doprowadzić do podważania legalności ww. Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZT. Jest to sytuacja, której nie można zaakceptować.


W związku z powyższym, Zarząd Polskiego Związku Tenisowego wzywa władze Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego do ponownego przeprowadzenia wyboru delegatów na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZT przewidziane na dzień 20 maja 2017 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów W-MZT, w którym będą uczestniczyły z głosem stanowiącym wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie Statutu W-MZT, a zatem:

1) podmioty działające w formie prawnej stowarzyszenia lub spółki akcyjnej;

2) podmioty, które uczestniczyły w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Tenisowego za rok 2016.


W związku z treścią § 24 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Tenisowego („WZT zobowiązane są do dokonania wyboru delegatów i przekazania ich nazwisk do PZT na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”) ponowne, zgodne z przepisami prawa oraz statutu, Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT powinno zostać przeprowadzone najpóźniej dnia 6 maja 2017 roku.


Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.