Wyniki
Rankingi
Davis Cup – TOP 5
1
Francja
29968.75
2
Argentyna
21076.25
3
Belgia
20545
4
Chorwacja
16592.5
5
Wielka Brytania
14916.25
73
Polska
56.25

REGULAMIN OBIEKTU - ERGO ARENA
pokaż
ukryj
Załącznik do Zarządzenia nr 7/2012 Prezesa Zarządu Hali Gdańsk Sopot Sp. z o.o.

z dnia 18 września 2012 r. (tekst jednolity)

I. Informacje ogólne
Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa ERGO ARENA jest zarządzana i administrowana przez spółkę Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Placu Dwóch Miast 1.
ERGO ARENA składa się z wielu niezależnych pomieszczeń spełniających różne funkcje jak: arena główna, sala treningowa, sala konferencyjna, sale odnowy biologicznej, szatnie, pomieszczenia biurowe, widownie na czterech poziomach, strefa restauracji i inne, zgodne z planem obiektu.
W przypadku przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z terenu imprezy masowej wyłącza się pomieszczenia gastronomiczne Pub-u i Klubu Kibica zlokalizowane przy wejściu głównym A1, pomieszczenia gastronomiczne na kondygnacji 4-tej w części D obiektu, pomieszczenia administracyjne oraz inne pomieszczenia i części obiektu zależnie od charakteru imprezy.
W obiekcie, w trakcie trwania imprez wyznacza się miejsca nieprzeznaczone dla publiczności tj. pomieszczenia biurowe administracji, zaplecza magazynowe, pomieszczenia kasowe, pomieszczenia ochrony, zespół pomieszczeń stanowiących szatnie zawodników, trenerów i garderoby gwiazd, zespół pomieszczeń siłowni I odnowy biologicznej, sala konfrencyjna i sala rozgrzewkowa, pomieszczenie monitoringu i pokój strażaka, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia stanowiące zaplecze gastronomii oraz pomieszczenia znajdujące się w obiekcie a wynajęte podmiotom zewnętrznym na podstawie umów wzajemnych. Dostęp do pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności będzie możliwy na podstawie uprzednio ustalonego i zaakceptowanego systemu przepustek lub identyfikatorów.
Cały obiekt a w szczególności arena główna nie jest powszechnie dostępna.
ERGO ARENA służy do przeprowadzania m.in. zawodów sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych i targowo-wystawienniczych. Organizowanie imprez o statusie imprezy masowej musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009.Nr 62 poz. 504).
Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy oraz po zaakceptowaniu regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie ERGO ARENA.
ERGO ARENA jest wykonana w standardzie, który zapewnia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Liczba osób przebywających w ERGO ARENA jest uzależniona od charakteru imprezy, wielkości sceny, scenografii i przepisów przeciwpożarowych. Liczba osób musi być uzgadniana i określona w zawartej umowie najmu.
Plan sytuacyjny obiektu określa lokalizacje ważne dla przebiegu imprez: opis dróg ewakuacyjnych, pojemność sektorów, rozmieszczenie miejsc dla publiczności, rozmieszczenie środków bezpieczeństwa, pomocy medycznej.
W trakcie trwania imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy powołanej w zdaniu poprzednim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jak również zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie ERGO ARENA. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
a. Dochowanie warunków zawartych w ppkt 11, w szczególności wyznaczenie miejsc spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu leży po stronie Organizatora, po dokonaniu uprzednich ustaleń z przedstawicielem Spółki oraz przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż napojów alkoholowych.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników ERGO ARENA jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzeganie przepisów prawa w tym przepisów bhp i p.poż..

II. Zasady Ogólne
Niniejszy Regulamin jest obowiązującym na terenie zarządzanym przez spółkę Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. i w hali ERGO ARENA.
Podstawą wstępu i przebywania w ERGO ARENA jest:
ważny bilet wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach masowych,
obowiązująca umowa dla uczestników zajęć sportowych,
akredytacja prasowa dla dziennikarzy i fotoreporterów,
zaproszenie wydane przez organizatora imprezy dla gości,
identyfikatory wydane przez organizatora dla obsługi i organizatorów imprez,
identyfikatory wydane przez administratora ERGO ARENA dla pracowników Spółki i firm wynajmujących pomieszczenia lub teren,
identyfikatory wydane przez administratora dla przedstawicieli służb państwowych, komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych.
Każdy wchodzący na teren ERGO ARENA zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej swojego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wstępu zgodnie z pkt. II. 14. niniejszego Regulaminu.
ERGO ARENA jest wyposażona w urządzenia zdolne do rejestracji obrazu i dźwięku pozwalające na utrwalanie przebiegu imprez, w szczególności zachowania jej uczestników. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowywane są po zakończeniu imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie niszczone.
ERGO ARENA utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Zasady wjazdu, użytkowania oraz uzyskania możliwości dostępu do parkingu „P-0” określa Regulamin parkingu wewnętrznego „P-0”.

III. Bilet wstępu – umowa cywilno-prawna
Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie ERGO ARENA jest formą umowy cywilno-prawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy Organizatorem a nabywcą – posiadaczem biletu.
Bilet wstępu zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Imprezy stworzonego i udostępnionego przez Organizatora.
Wykupienie biletu przez uczestnika imprezy stanowi z jego strony zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie.

IV. Uprawnienia posiadacza biletu wstępu do ERGO ARENA:
Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
poruszania się w strefach obiektu dostępnych dla publiczności,
zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
uczestnictwie w imprezie poprzez: kulturalne kibicowanie drużynom/zawodnikom uczestniczącym w rywalizacji sportowej, swobodnej obserwacji oglądania imprezy, zwiedzanie wystaw, aktywne branie udziału w konferencjach,
korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w obiekcie zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niniejszym Regulaminem i Regulaminem imprezy,
korzystania z WC i zaplecza sanitarnego,
korzystania z szatni na zasadach ustalonych dla danej imprezy.

V. Obowiązki posiadacza biletu wstępu – nakazy:
Nabywca – posiadacz ważnego biletu jest zobowiązany do:
zachowania się zgodnie z niniejszym Regulaminem, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych organizatora oraz zaleceniami prowadzącego imprezę (spikera),
korzystania wyłącznie z wyznaczonych do tego celu wejść do hali ERGO ARENA i wyjść,
poruszania się po ERGO ARENA wytyczonymi ciągami komunikacyjnym i zajęciem miejsca w odpowiednim, wyznaczonym sektorze,
okazania na wezwanie służby porządkowej ważnego biletu, zawartości posiadanego bagażu,
kulturalnego zachowania w podczas pobytu w ERGO ARENA,
zachowania biletu do czasu zakończenia imprezy,
zgłaszania pojawiających się zagrożeń odpowiednim służbom porządkowym.

VI. Zakazy obowiązujące na obiekcie:
Organizatorów i uczestników imprez masowych obowiązują następujące zakazy:
wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, lub innych środków/ substancji, o których mowa w zdaniu poprzednim, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników,
zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu, produktów tytoniowych i pochodnych z wyjątkiem oznaczonych stref dla palących zlokalizowanych na zewnątrz obiektu,
wnoszenia przedmiotów mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji a w szczególności; broni, pałek, kijów innych przedmiotów twardych oraz petard, fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych, których używanie zostało dopuszczone na podstawie uprzednio złożonego wniosku i zaopiniowane pozytywnie przez uprawniony organ. Wniesienie i używanie materiałów pirotechnicznych dozwolone jest przez podmioty lub osoby posiadające stosowne koncesje w zakresie wyrobu i używania wyrobów pirotechnicznych,
wnoszenia wszelkich opakowań szklanych,
wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi i farbującymi, używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne,
wchodzenia na płytę główną ERGO ARENA z wyjątkiem imprez kiedy płyta główna jest udostępniona dla publiczności oraz do stref i pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności zgodnie z pkt I.4,
zachowania się w sposób powszechnie uznanego za niekulturalne a w szczególności: zachowań agresywnych z użyciem siły fizycznej, wywieszanie transparentów, plansz bez zgody organizatorów oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone, zaśmiecania ERGO ARENA i „załatwiania” potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż do tego przeznaczonych,
wrzucania na płytę ERGO ARENA lub sceny jakichkolwiek przedmiotów,
wprowadzania zwierząt (nie dotyczy wystaw i prezentacji),
rejestrowania (filmowanie, fotografowanie czy nagrywanie) imprez, które posiadają taki zakaz,
wnoszenia napojów w butelkach typu PET, których pojemność przekracza 0,5 litra oraz w puszkach. Butelki typu PET o pojemności do 0,5 litra nie mogą posiadać nakrętek. W przypadku zauważenia przez pracowników ochrony butelek typu PET o pojemności do 0,5 litra z nakrętkami, zostaną one pozbawione zakrętek,
wnoszenia wszelkiej żywności w postaci artykułów spożywczych, słodyczy, żywności świeżej i przetworzonej zakupionej poza terenem obiektu, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych ze Spółką Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.,
Wstępu na teren obiektu osób poniżej trzynastego roku życia nie będących pod opieką osób dorosłych, chyba, że Regulamin dla konkretnej imprezy przewiduje taką możliwość ze względu na jej charakter,
przebywania w trakcie imprez masowych w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności.
Do obiektu nie będą wpuszczane osoby, wobec których zgodnie z art. 22 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. ERGO ARENA nie dysponuje depozytem na alkohol oraz inne przedmioty i materiały objęte zakazem wnoszenia do obiektu. Osoby posiadające alkohol lub przedmioty oraz materiały wymienione wyżej, nie zostaną wpuszczone do obiektu.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność organizatora imprezy masowej
Organizator zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezydenta Miasta Sopotu zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz jest zobowiązany zapewnić porządek i bezpieczeństwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Organizator zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem imprezy decyzję o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt. 26, wraz z opiniami policji, Państwowej Straży Pożarnej, sanepidu i pogotowia ratunkowego.
Organizator zobowiązany jest przede wszystkim do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników imprezy, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa najętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych a w szczególności poprzez przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
Organizator zobowiązany jest podać informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, publicznego w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, o stanie liczebnym służby porządkowej i informacyjnej a także maksymalnej ilości uczestników imprezy.
Organizator zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy organizowanej w ERGO ARENA.
Organizator zobowiązany jest wskazać osobę reprezentującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).
Organizator zobowiązany jest przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 2007 poz. 473 t.j. z pózn. zm.).
Organizator dodatkowo odpowiedzialny jest za:
zapewnienie bezpieczeństwa p. poż.;
zapewnieniem drożności dróg ewakuacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
stan zainstalowanych na potrzeby imprezy: połączeń elektrycznych, urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych, scenicznych, generatorów itp.,
montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami,
stosowanie elementów scenograficznych i reklamowych, które muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych, potwierdzonych atestami;
zapoznanie pracowników obsługi imprezy i własnych służb ochroniarskich z obiektem, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru,
bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych podczas imprezy,
zachowanie publiczności a w szczególności za eliminowanie zachowań mogących zagrażać mieniu, zdrowiu i życiu,
materialnie za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie i jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu
terminowe opuszczenie pomieszczeń ERGO ARENA i oddanie ich po okresie najmu w stanie pozwalającym na natychmiastowe użytkowanie.

VIII. Reklamacje

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy na adres: Hala Gdańsk Sopot, sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, lub adres e-mail: biuro@ergoarena.pl.
IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednio:
a) Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

c) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

ergoarena.pl/arena/regulamin-hali-ergo-arena/
REGULAMIN IMPREZY
pokaż
ukryj
 

REGULAMIN IMPREZY

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

Mecz tenisowy z cyklu Davis Cup by BNP Paribas, Polska-Argentyna

4-6 marca 2016r., ERGO ARENA, Gdańsk


 1. Organizator imprezy Polski Związek Tenisowy zwany dalej Organizatorem, zastrzega sobie prawo do wpuszczania osób na teren obiektu. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, wobec których odbywa się postępowanie wykluczające, bądź posiadają zakaz wstępu na imprezy masowe.
 2. Mecze i pokazy będą rozgrywane zgodnie z przepisami ITF – Międzynarodowej Federacji Tenisowej.
 3. Organizator nie gwarantuje rozegrania wszystkich meczów w konkretnym dniu lub o określonej porze, zastrzega sobie prawo do zmian bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.
 4. W przypadku, kiedy mecze są opóźnione lub odroczone, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora. Osoby wchodzące na teren imprezy proszone są  o zachowanie biletów, które mogą być sprawdzane również w późniejszym czasie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie osobiste przez agenta ochrony lub funkcjonariusza policji.
 6. Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, działa poprzez pracowników Agencji Ochrony stanowiących służbę ochrony organizatora, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy masowej.
 7. Zabrania się wnosić przedmioty, które mogłyby być użyte jako broń i/lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócałoby ciszę obowiązującą w czasie rozgrywania konkursów bądź pokazów, nie wolno również wnosić wszelkich napojów alkoholowych ani butelek o pojemności większej niż 0,5l.
 8. Zabrania się wprowadzania rowerów i  jazdy na rolkach.
 9. Zabrania się następujących zachowań: rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie rozgrywania meczu, używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, wchodzenia na teren hali poza przypadkami zagrożenia.
 10. Bilety są numerowane sektorami i miejscami. Uprawniają do zajęcia miejsca na trybunach w konkretnym sektorze na konkretnym miejscu. Lożę Prezydencką obowiązują imienne zaproszenia oraz imienne karnety.
 11. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 12. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, w czasie rozgrywania poszczególnych piłek, publiczność powinna zachować ciszę i nie przemieszczać się na trybunach.
 13. Zabrania się palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 14. Nie zezwala się na niepotrzebne hałasowanie, używanie odbiorników radiowych lub inne zachowanie mogące spowodować zdenerwowanie zawodników.
 15. Zabrania się robienia zdjęć z użyciem lampy błyskowej.
 16. Wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Organizatora mają zezwolenie na sprzedaż lub dystrybucję na terenie rozgrywania zawodów, gazet, periodyków lub innych artykułów.
 17. Każda osoba niszcząca lub szpecąca własność Organizatora lub Hali pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 18. Osoby nie stosujące się do instrukcji Organizatora, Policji lub innych osób odpowiedzialnych za utrzymanie ładu  i porządku, będą wydalone z terenu.
 19. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren turnieju lub zostaną wydalone z terenu imprezy.
 20. OSOBY WPUSZCZANE NA TEREN ROZGRYWANIA MECZU WINNY AKCEPTOWAĆ PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE TEGO TERENU ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE WEJŚCIE NA TEREN OZNACZA ICH BEZWZGLĘDNĄ AKCEPTACJĘ.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO USUNIĘCIA Z TERENU ROZGRYWANIA IMPREZY PRZEZ SŁUŻBY PORZĄDKOWE, PRZEZ SWOICH AGENTÓW LUB POLICJĘ, KAŻDEJ OSOBY NIE STOSUJĄCEJ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD I PRZEPISÓW LUB KTÓREJ OBECNOŚĆ NA TERENIE ROZGRYWANIA MECZU JEST LUB MOGŁABY Z RÓŻNYCH POWODÓW BYĆ INTERPRETOWANA JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA, PRZYKROŚCI LUB IRYTACJI INNYCH OSÓB.

 

Galeria
Wideo
Facebook
Twitter
Sponsor Tytularny
Sponsor Międzynarodowy
Miasto Gospodarz
Partner Meczu
Sponsor Reprezentacji Polski
Partner Meczu
Partner Meczu
Sponsor Reprezentacji Polski
Partner Meczu
Oficjalny Samochód
Oficjalny Dostawca
Partner Meczu
Oficjalny Hotel Meczu
Oficjalny Dostawca
Oficjalny Dostawca
Oficjalny Dostawca
Patronat Medialny